Konsultacja, jak samo słowo wskazuje to zasięganie opinii u specjalisty / udzielanie rad i wyjaśnień przez specjalistę. Natomiast weryfikacja to sprawdzenie prawdziwości, przydatności lub prawidłowości czegoś / specjalistyczna ocena. W połączeniu te dwie czynności prowadzą do rzetelności, czyli precyzyjności, dokładności i poprawności wykonywanych zadań. Gdyż rzetelny to – jak tłumaczy słownik języka polskiego – taki, jaki powinien być, odpowiadający wymaganiom. Aby jednak móc zrozumieć potrzebę konsultacji i weryfikacji należy spojrzeć pozytywnie na to czym jest krytyka (łac. criticus – osądzający). To (wg pl.wikipedia.org) analiza i ocena dobrych i złych stron z punktu widzenia określonych wartości (np. praktycznych, etycznych, poznawczych, naukowych, estetycznych, poprawnych) jako niezbędny element myślenia. Może dotyczyć wielu dziedzin np. nauki (krytyka naukowa), poprawności formalnej (krytyka logiczna), poprawności merytorycznej (krytyka merytoryczna lub krytyka empiryczna) czy też metod (krytyka metodologiczna). Konstruktywna krytyka charakteryzuje się tym, że osoba krytykująca przedstawia lub sugeruje sposób rozwiązania problemu poddanego krytyce.