INTERNET A PRAWO • PRAWDZIWOŚĆ INFORMACJI

Prawo autorskie definiuje ogół praw przysługujących autorowi dzieła, utworu. „Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór)”.[1] W przypadku publikowania zdjęć należy pamiętać dodatkowo o prawie do ochrony wizerunku osoby przedstawionej na fotografii. Plagiaty oraz piractwo internetowe uważane są za najbardziej popularne naruszenia praw autorskich w Internecie. Natomiast, co niewątpliwie może być zaskoczeniem dla niektórych osób, istotna jest również informacja, że projekt strony internetowej (layout) uznawany jest za przedmiot ochrony praw autorskich. Zarówno layout jako zespół elementów składający się na układ graniczny, jak i każdy pojedynczy elementy tego układu, a także kod źródłowy strony www są utworem objętym ochroną przez prawo autorskie. Prawa autorskie do szablonu strony internetowej należą do twórcy. Jednakże wracając do publikacji treści należy zwrócić uwagę, że Internet na równi z innymi mediami – prasą, radiem i telewizją jest objęty przepisami zawartymi w prawie prasowym.[2] Publikacje w Internecie winny również uwzględniać przepisy wynikające z prawa o ochronie danych osobowych. Zarówno krajowe [3], jak też międzynarodowe. [4/5/6] Opracowane teksty, aby móc je opublikować muszą być także wolne od ukrytej reklamy i wszelkich treści świadczących o nieuczciwej konkurencji. Dlatego, gdy Konstytucja RP [8] stanowi, że „Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej”. (art. 83) nie podlega żadnej dyskusji, że wszystkie tutaj przywołane akty prawne dotyczą również Kościoła rzymskokatolickiego [9/10] i wszystkich należących do niego podmiotów. W związku z czym nawet „międzyparafialne” wykorzystywanie treści – na zasadzie: wszystko co Kościoła to wspólne – może być i niejednokrotnie jest naruszeniem prawa. Poza ewentualnym wykorzystaniem prawa cytatu jako tzw. użytku dozwolonego. [czytaj]

W ramach współpracy oferuję sprawdzenie treści pod kątem obowiązującego prawa oraz prawdziwości informacji.

Publikacji również dotyczy weryfikacja faktów. Według encyklopedycznej definicji fact-checking (z ang. „weryfikacja faktów”) to  „proces, który ma na celu zweryfikowanie informacji, polegający na dokładnym sprawdzaniu faktów w wiarygodnych źródłach, konfrontowania możliwie licznych potwierdzeń w opracowaniach lub dokumentach na piśmie lub w formie materiałów audio-wideo, a także w wypowiedziach autorytetów posiadających wiedzę i powszechnie uznaną wiarygodność w dziedzinie, której dotyczy weryfikowana informacja. Celem fact-checkingu jest promowanie prawdziwości i poprawności informacji. Weryfikacja faktów może być przeprowadzona przed publikacją (ante hoc) lub po (post hoc) opublikowaniu lub innym rozpowszechnieniu treści. Weryfikacja przeprowadzana przez wydawcę, redakcję lub inny podmiot przygotowujący treści tekstowe lub audiowizualne do rozpowszechniania jest nazywana fact-checkingiem wewnętrznym. Gdy tekst jest analizowany i sprawdzany przez stronę trzecią, proces ten nazywamy zewnętrznym fact-checkingiem. Weryfikacja informacji ante hoc należy do standardowych technik warsztatu dziennikarskiego i jest wymogiem stawianym dziennikarzom w ich pracy. Jest to także zobowiązanie nałożone na dziennikarzy w art. 12 prawa prasowego”. (za: pl.wikipedia.org)

PRZYPISY:
[1] Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
[2] Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe
[3] Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
[4] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
[5] Skonsolidowany tekst rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
[6] Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
[7] Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
[8] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
[9] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej
[10] Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r.