Redaktor, a zwłaszcza redaktor prowadzący (naczelny) najczęściej – pomimo, że błędnie – utożsamiany z autorem tekstów to osoba odpowiedzialna za jakość i poprawność publikowanych treści. Dbająca także o formę przekazu oraz jego funkcję. Albowiem w przestrzeni publicznej stykamy się z ogromem tekstów, a one zawsze mają określny cel. Są to:
▪ informacje, mające poszerzać zakres wiadomości;
▪ opinie, które zwykle kształtują punkt widzenia;
▪ perswazje, które mają skłonić do podjęcia działań;
▪ manipulacje, których rzeczywiste cele są ukryte.
Często teksty pojawiające się w mediach to dywagacje, czyli długie i rozwlekłe, zwykle odbiegające od tematu rozważania. Szczególnie szkodliwe wtedy, gdy odbiorcy tychże treści bezkrytycznie i/lub nieświadomie uznają je za użyteczne. Dlatego rolą redaktora jest dbałość o to, aby teksty pojawiające się w przestrzeni medialnej były rzetelne – merytorycznie poprawne.